PowerScale: Místo, kde chtějí být vaše nestrukturovaná data

Domů >> Aktuality >> PowerScale: Místo, kde chtějí být vaše nestrukturovaná data

Představují taková data, která nejsou uložena v relačních databázích, virtuálních strojích apod., nýbrž uložena ve formě souborů či objektů a přistupuje se k nim prostřednictvím souborových systémů, např. SMB, NFS či prostřednictvím API, např. S3. Tato oblast byla dříve více na okraji priorit architektů a správců IT. Dříve ji primárně vytvářeli uživatelé, dnes již majoritu těchto dat vytváří nebo zpracovávají aplikace. S chutí roste i jejich velikost. A tak jejich velikost již překračuje únosný rámec toho, co je možné ukládat do klasických SAN úložišť, či dokonce databází ve formě blobů či objektů.

 

Druhým aspektem je důležitost těchto dat. Informace v nestrukturovaných datech byly v řadě řešení stejně důležité jako data v databázích, a tak i samozřejmě vzniká potřeba se k nim chovat jako k byznys kritickým datům.

Třetím a velice důležitým aspektem je schopnost predikce růstu těchto dat a rovněž výkonnostních požadavků na práci s těmito daty. Řada zákazníků, s nimiž jsme realizovali různé projekty, se vzácně shoduje, že jen těžko toto predikuje a na druhé straně je tlačena k úspoře nákladů, kdy nevhodná volba architektury a vlastního řešení může v budoucnu znamenat nemalé problémy, či dokonce ztráty.

S ohledem na vše výše uvedené, kritickým momentem při návrhu nového řešení, je volba správné architektury, která je schopna zajistit jak potřebné funkcionality, odpovídající profil výkonu, tak i možnost nepredikovatelného růstu do budoucna, a to nejen kapacitně, ale i výkonnostně. Všechny tyto požadavky stručně charakterizují architekturu tzv. horizontálního škálování či Scale-Out. Jejím fundamentálním principem je vytváření řešení pomocí stavebních bloků, typicky nodů, které obsahují kompletní funkcionalitu – kapacitu, compute, operační systém, datové služby atd. Podle konkrétních požadavků jsou vybrány potřebné typy nodů a propojeny do jednoho systému, typicky clusteru či gridu. Na této architektuře jsou postavené moderní technologie pro datová centra, např. virtualizační servery, např. ESX hosty, nody hyperkonvergované infrastruktury, řešení pro analytické zpracování dat, např. Artificial Intelligence – Machine/Deep Learning.

Průkopníkem této architektury v oblasti ukládání nestrukturovaných dat je řešení od společnosti Dell Technologies – Isilon ScaleOut NAS, který přišel v letošním roce s novou generací storage nodů i s novým brandem PowerScale.

Isilon alias PowerScale představuje souborové úložiště založené na architektuře ScaleOut. Má za sebou bezmála 20letou historii. Umožňuje budovat úložiště všech velikostí od jednotek TB do desítek PB, a to vše díky patentovaným technologiím v rámci jediného souborového systému a namespacu. Umožňuje kombinovat více typů storage nodů pro různé typy workloadu a rovněž automaticky tierovat data mezi jednotlivými „tiery“ na základě definovaných politik.

Zákazník může takto efektivně v rámci jednoho řešení konsolidovat své aplikace a workloady do jednoho řešení a efektivně řídit, na kterém výkonnostním, resp. kapacitním tieru data leží. Není tak žádnou výjimkou datové úložiště Isilon tvořené například rychlým all-flash tierem pro aplikaci s vysokými výkonnostními požadavky, spolu s hybridním tierem pro běžné aplikace a dále pak archivním tierem pro data, ke kterým se tak často nepřistupuje a je záhodno je uložit na co nejlevnějším tieru. A to vše v kapacitách od jednotek TB do desítek PB a stále v rámci jediného namespacu.

Zásadním momentem každého zařízení je konec jeho životního cyklu, kdy je nutné provést technologickou obnovu. Isilon alias PowerScale umožňuje kombinovat v rámci jednoho systému více generací storage nodů. Systém je rozšířen o nový „tier“ z nových nodů a systém automaticky bez odstávky či nedostupnosti dat de facto „odtieruje“ data ze starých nodů na nové, při zachování všech nastavení na úrovni file systému, oprávnění, datových služeb atd. V případě větších rozsahů dat, např. ~100TB či PB, je migrační projekt nerealizovatelný, nebo jen obtížně. Tímto způsobem je možné migracím efektivně předejít a mít celý proces technologické obnovy pod kontrolou.

Systém kromě podpory tradičních souborových protokolů, jakými jsou SMB, NFS, FTP, WebDAV, http včetně možnosti přistupovat k jedněm datům více protokoly zároveň, umožňuje nově přístup rovněž prostřednictvím S3 API. Tato implementace API je specifická tím, že umožňuje dosáhnout podobného profilu výkonu jako přes tradiční protokoly např. NFS, např. streaming dat, vysoká propustnost v rámci jednoho datového spojení atd. To je kritické pro řadu aplikací analytického zpracování dat, distribuce rich-media obsahu atd. Tradiční objektová úložiště pro tento účel nebyla původně navržena, a PowerScale tak vyplňuje mezeru v dostupných řešeních pro takto specifické požadavky.
Jedním z aktuálních trendů je nový způsob vývoje a provozu aplikací, kdy aplikace již nejsou monolitický systém, ale namísto tohoto celek tvořený jako puzzle z jednotlivých služeb, které běží odděleně v kontejnerech a jsou spravované automatizační a orchestrační vrstvou, dnes typicky komponentou Kubernetes. Isilon umožňuje integrovat do toho prostředí pomocí Container Storage Interface Pluginu, který umožňuje vývojářům automaticky vytvářet repository pro jednotlivé aplikační komponenty – tzv. persistent volumery – bez nutnosti manuální konfigurace úložiště administrátorem. V rámci Kubernetesu mohou být automaticky vytvořeny desítky či stovky NFS exportů na úložišti automaticky připojených do jednotlivých kontejnerů. Pro další úkony na straně úložiště, které je nutné automatizovat, Isilon podporuje integraci s Ansiblem, kde umožňuje širokou škálu administrativních úkonů jako vytváření síťových sdílení, nastavování přístupových práv, práce s datovými službami, či dokonce operace na file systému (vytváření, mazání, přesouvání dat atd.).

Zásadní konkurenční výhodou řešení Isilon a PowerScale je dlouhodobá podpora klíčových aplikací napříč různými odvětvími. Tým Dell Technologies provádí testování, validace a certifikace úložiště a nových verzí operačního systému OneFS s plejádou těchto aplikací a poskytuje dokumentaci pro návrh, implementaci a optimalizaci datového úložiště. Zákazník si tak může být jist, že navrhované řešení bude spolehlivě fungovat s jeho kritickými aplikacemi díky znalosti specifických výkonnostních, funkčních požadavků aplikace, které jsou zohledněny při vlastním návrhu a implementaci. Na úložišti PowerScale se bude vašim datům rozhodně líbit. 
 
V případě zájmu o více informací či zájmu o zapůjčení a vyzkoušení nás prosím kontaktujte