Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů vydané společnosti DNS a.s., IČ: 25146441, DIČ: CZ25146441, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15101 (dále jen „společnost“), za účelem prezentace zásad, na základě, kterých zpracovává společnost osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány výlučně v souladu s uvedenými zásady, s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy tj. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost dbá ochrany osobních údajů všech subjektů, které jí osobní údaje ke stanovenému účelu poskytly, prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření za účelem zabezpečení osobních údajů.

Tyto zásady jsou účinné od 1.1.2024 když v budoucnu může dojít k jejich změně. Veškeré změny budou publikovány prostřednictvím webových stránek společnosti.

Kontaktní údaje:

Adresa: Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4
E-mail: dns@dns.cz

Kdo osobní údaje zpracovává a jakým způsobem

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je společnost.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně a o všech činnostech jsou vedeny řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

 1. identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;
 2. elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
 3. jiné elektronické údaje: např. IP adresa, cookies;
 4. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem
 5. další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté v jiných dokumentech a při komunikaci se společností, a to včetně pozdějších aktualizací.
 6. fotografie z akcí pořádaných společností

Účel zpracování osobních údajů

 • Plnění smluvního vztahu, účast na akci pořádané společností
  • Účel: realizace smluvního vztahu. Příležitostně může společnost užít osobní údaje ke kontaktování za účelem vyplnění průzkumů spokojenosti nebo jiných průzkumů, které se používají pro účely marketingu a zajištění kvality.
  • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel plnění smluvního vztahu je odůvodněno smluvním vztahem, když bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít.
  • Doba uložení: doba uložení údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu se společností a dále 10 let po jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví jinak.
 • Zákonné, účetní, daňové účely
  • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účetní, daňové účely a účely plnění ostatních právních povinností je odůvodněno plněním zákonných povinností
  • Doba uložení: Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy.
 • Správa zákaznických účtů
  • Právní základ: zpracování osobních údajů pro účel správy zákaznických účtů je odůvodněno souhlasem poskytovatele osobních údajů, který lze kdykoliv odvolat.
  • Doba uložení: doba uložení údajů je dána dobou trvání souhlasu.
 • Oprávněný zájem společnosti
  • Účel: marketingové aktivity nebo zasílání obchodních sdělení, které lze přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém sdělení. Informace, které byly společnosti poskytnuty, jakož i informace získané jinak v souvislosti s kontaktem se společností – jako například údaje informace o účasti na akcích může společnost použít k personalizaci obchodních sdělení společnosti.
  • Právní základ: zpracování osobních údajů pro tento účel je odůvodněno souhlasem, který lze kdykoliv odvolat.
  • Doba uložení: doba uložení údajů je dána dobou trvání souhlasu.
 • Účel daný zájmem o zaměstnání ve společnosti nebo přímo vyplývající ze zaměstnání ve společnosti
  • Účel: při vyplnění dotazníku zájemce o zaměstnání ve společnosti nebo při osobním jednání či jiném způsobu byly poskytnuty osobní údaje za účelem následného jednání s uchazečem o zaměstnání, popř. za účelem dalšího uchování pro uvolnění vhodných pozic v budoucnu.
  • Právní základ: zpracování osobních údajů je odůvodněno souhlasem
  • Doba uložení: doba uložení údajů je dána dobou souhlasu a v případě, že bude se společností uzavřena pracovní smlouva, dobou trvání pracovněprávního poměru a dále 10 let po jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví jinak
 • Cookies a prohlížení webu
  • Účel: fungování webových stránek společnosti, když se jedná o tyto kategorie cookies – nezbytné, preferenční, statistické a marketingové
  • Právní základ: zpracování osobních údajů je odůvodněno souhlasem, který není vyžadován u kategorie nezbytných cookies. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
  • Doba uložení: doba uložení údajů je dána dobou souhlasu

Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

 • především zaměstnancům společnosti, kteří tyto údaje potřebují pro to, abychom společnost mohla poskytovat své služby
 • obchodním partnerům, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobních údajů či k jinému jejich zneužití
 • subjektům spadajícím do obchodní skupiny, kam patří společnost, tj. do skupiny subjektů majetkově či personálně propojených – i v takovém případě je zpřístupnění podmíněno zajištěním takových technických a organizačních zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobních údajů či k jinému jejich zneužití
 • orgánům veřejné správy

Práva poskytovatelů osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům (tj. právo požadovat informaci, jaké osobní údaje zpracováváme)
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
 • Právo požadovat výmaz osobních údajů v případě, že již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo byly zpracovávány protiprávně
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Právo na přenesení osobních údajů k jinému správci
 • Právo podat stížnost u stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.
 • Právo na účinnou soudní ochranu v případě, že byla práva při zpracování osobních údajů porušena


Cookies