Obchodní podmínky

Zkrácené obchodní podmínky

Plné znění obchodních podmínek je k dispozici ke stažení v příloze pod textem.

Nabídka a její akceptace

DNS připraví pro Partnera na základě jeho požadavku nabídku DNS, na základě které stanoví podmínky a rozsah dodávky produktů dle své aktuální produktové nabídky.

Partner je po obdržení nabídky DNS povinen tuto nabídku předepsaným způsobem a nejpozději ve lhůtě termínu platnosti nabídky nabídku DNS potvrdit prostřednictvím e-mailové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu nebo elektronické značky a kvalifikovaného časového razítka na e-mailovou adresu, ze které Partner nabídku obdržel. V případě, že nabídka DNS je v cizí měně (EUR, USD) a Partner požaduje fakturaci v této měně, je Partner povinen výslovně tuto skutečnost uvést v akceptaci nabídky DNS. V případě, že toto neuvede, budou ceny uvedené v nabídce v cizí měně přepočítány na korunové aktuálním kurzem ke dni fakturace (UniCredit Bank, devizy, prodej).

Dodávky

DNS dodá Partnerovi produkty uvedené v nabídce DNS výhradně na základě akceptované nabídky DNS.

DNS je plně závislá při plnění dodacích termínů uvedených na jednotlivých nabídkách DNS na dodávky ze strany výrobců a jiných dodavatelů. Z tohoto důvodu jsou termíny dodání vedeny jako předběžné. DNS vyvine maximální úsilí ke splnění termínu dodávky, avšak neručí za jeho dodržení. Přesné datum dodání bude Partnerovi sděleno, a to minimálně jeden pracovní den před uskutečněním dodávky.

DNS má právo pozastavit plnění dle jakékoli nabídky DNS z důvodu neuhrazených závazků vůči DNS po termínu splatnost popř. z důvodů prodlení Partnera s plněním jiných povinností. Tyto důvody vždy DNS Partnerovi neprodleně sdělí.

Platební podmínky

V obchodním styku s naší firmou je možno uplatnit následující platební podmínky:

Platba na fakturu

Na základě vyžádaných finančních dokladů při registraci Partnera posoudí finanční oddělení DNS možnost dodání produktů na základě faktury s odloženou splatností, určí lhůtu splatnosti a určí maximální výši vystavených a nezaplacených faktur (dále jen „kreditní rámec“) a případné zajištění závazků Partnera, které bude ze strany DNS požadováno.

DNS má právo následně odebrat nebo snížit kreditní rámec a stanovenou splatnost z důvodu neuhrazených závazků vůči DNS po termínu splatnosti nebo v případě, kdy dojde k výrazné změně podmínek na finančním trhu nebo dojde ke zhoršení aktuální finanční situace u Partnera, případně nastane jiná významná změna na trhu.

Platba předem (proforma faktura)

V případě platby předem Partner hradí kupní cenu produktů dle nabídky DNS včetně daně z přidané hodnoty před samotným dodáním produktů a to na základě DNS vystavené zálohové faktury. U vybraných produktů si DNS vyhrazuje právo požadovat úhradu kupní ceny před objednáním produktů u samotného výrobce nebo třetí osoby.

V případě, že zálohová faktura nebude uhrazena v termínu splatnosti, nabídka DNS se bez dalšího ruší, v takovém případě má právo DNS po partnerovi požadovat smluvní pokutu jako stornovací poplatek ve výši 5 % z ceny objednaných a neodebraných produktů, když nárok na náhradu škody není dotčen.

Faktura či zálohová faktura bude považována za zaplacenou ve chvíli, kdy bude odpovídající částka připsána na účet DNS. Všechny částky poukazované na účet DNS musí být prosté jakýchkoliv poplatků a nákladů. Veškeré náklady spojené s platbou jednotlivých faktur hradí Partner.

Vlastnické právo ke zboží je na Partnera převedeno teprve uhrazením kupní ceny.

Záruční lhůta

DNS není výrobcem produktů, proto v souladu s příslušnými platnými právními předpisy postupuje společnost DNS Partnerovi záruční podmínky a záruky, které poskytuje výrobce produktů společnosti DNS.

Jiné záruční lhůty než ty uvedeny v předchozím odstavci např. na dodacích nebo záručních listech nejsou pro DNS závazné. DNS výslovně upozorňuje na možnost sjednání prodloužení uvedené standardní záruční doby za úplatu. Toto prodloužení je nutno sjednat v rámci nabídky DNS.

Plné znění obchodních podmínek je platné od 20. října 2021.