Aktualizovali jsme všeobecné obchodní podmínky 

Domů >> Aktuality >> Aktualizovali jsme všeobecné obchodní podmínky 
Jakých úprav se dočkaly naše všeobecné obchodní podmínky (VOP)? 

 

První změnou VOP je doplnění dvou bodů do Platebních podmínek a fakturace.

DNS bude Partnera informovat o uskutečněné fakturaci, platbách a o zůstatku
nezaplacených pohledávek zasíláním bilance, a to v písemné nebo elektronické
podobě, obvykle 1x za běžné kalendářní čtvrtletí. Partner se zavazuje takto zaslanou bilanci DNS písemně potvrdit nebo písemně zaslat své připomínky. V případě, že tak Partner neučiní ve lhůtě do 10 dnů od jejího zaslání, pak se má za to, že se zaslanou bilancí v plném rozsahu souhlasí a své závazky vůči DNS, jak jsou uvedeny v DNS zaslané bilanci, v celém rozsahu uznává.

V případě, že DNS nebo Partner vydá kvitanci nebo vrátí dlužní úpis, aniž by dluh byl
splněn, nedochází k prominutí dluhu. V případě, že kvitance je vydána na jistinu
pohledávky, nevztahuje se na příslušenství pohledávky.

 

Upravena byla Záruční lhůta a řešení reklamací. Nově je ve VOP uvedeno, že DNS není výrobcem produktů, proto v souladu s příslušnými platnými právními předpisy
postupuje společnost DNS Partnerovi záruční podmínky a záruky, které poskytuje
výrobce produktů společnosti DNS. 

Partner bere na vědomí, že vzhledem k povaze projektového obchodu, reklamační
řízení v záruční době Partner provádí prioritně u výrobce produktu nebo dodavatele
služby. V případě prokazatelných těžkostí řešení reklamačního řízení partnerem přímo
u výrobce nebo dodavatele služby, je DNS povinna převzít zodpovědnost za průběh
reklamačního řízení u výrobce. Partner a DNS jsou povinny vzájemně si poskytnout
součinnost v reklamačním řízení.

 

Bylo doplněno Postoupení smlouvy: Partner akceptací těchto podmínek dává výslovně souhlas DNS s postoupením jejich práv a povinností z kterékoliv smlouvy uzavřené akceptací nabídky DNS na jinou osobu majetkově propojenou s prodávajícím.

 

V bodě Ostatní práva a povinnosti DNS a Partnera přibyly body 4.1.7 a 4.1.8.

 

Kompletní znění všeobecných obchodních podmínek si můžete přečíst na www.dns.cz/obchodni-podminky.