Cesta: O nás / Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Podmínkou navázání obchodní spolupráce je podepsání Smlouvy o všeobecných obchodních podmínkách (smlouva). K tomu vyžadujeme Výpis z obchodního rejstříku (zákazník musí být firma zabývající se prodejem výpočetní techniky a software) a Osvědčení o registraci DPH.

Obchodní podmínky – vzor 

Tímto úvodním krokem zákazník (obchodní partner / partner) získává: 

 • právo nakupovat u společnosti DNS zboží za dealerské ceny a prodávat je svým zákazníkům,
 • nárok na bezplatnou předprodejní a částečně též poprodejní technickou podporu,
 • právo účastnit se seminářů, školení a konferencí pořádaných společností DNS pro obchodní partnery,
 • nárok na zasílání technických, obchodních a marketingových informací o produktech a službách nabízených společností DNS,
 • možnost využití demo produktů společnosti DNS.

Ceny

Kupní cena produktů dodávaných Partnerovi na základě potvrzené objednávky bude určována podle platného ceníku nebo na základě oficiálních nabídek DNS. Ceny uvedené v cizích měnách budou přepočítány na korunové aktuálním kurzem devizy/prodej vyhlášených ke dni fakturace UniCredit Bank a.s., pokud nebude smluvními stranami sjednáno jinak. Fakturace v cizích měnách dle předchozího proběhne výlučně tehdy, když si ji smluvní strany písemně potvrdí v rámci potvrzení celé objednávky. Takové určení kupní ceny je závazné a není možné jej po dni fakturace měnit. Partner je dále povinen ve stanovené měně na příslušný účet DNS zaplatit.

Platební podmínky

V obchodním styku s naší firmou je možno uplatnit následující platební podmínky:

Platba na fakturu

Na základě předložení poslední možné účetní rozvahy a výkazu zisků a ztrát posoudí finanční oddělení DNS možnost dodání objednaných produktů na základě daňového dokladu a to se základní splatností 14 dní. V případě povolení takové fakturace a na základě následného sepsání Smlouvy o obchodních podmínkách se stanoví maximálně možný objem vystavených a nezaplacených faktur (dále jen „kredit“).

Partner dále bere na vědomí, že v případě prodlení s úhradou dílčí faktury včetně fakturované smluvní pokuty, si DNS vyhrazuje právo pozastavit další dodávky objednaných produktů a služeb a to do doby jejich plného splacení.

Platba předem (proforma faktura)

V případě platby předem se Partner zavazuje zaplatit za objednané produkty kupní cenu včetně daně z přidané hodnoty před samotným dodáním a to na základě DNS vystavené zálohové faktury. Jestliže objednané produkty budou hrazeny na základě zálohové faktury v českých korunách po přepočtu z cen uvedených v cizích měnách (UniCredit Bank, devizy, prodej), vyhrazuje si společnost DNS právo provést dofakturaci případných kurzových rozdílů v takových případech, kdy ze strany Partnera nebude zálohová faktura uhrazena do 7 kalendářních dnů od jejího vystavení.

Faktura či zálohová faktura bude považována za zaplacenou ve chvíli, kdy bude odpovídající částka připsána na účet DNS.

Všechny částky poukazované na účet DNS musí být prosté jakýchkoliv poplatků a nákladů. Veškeré náklady spojené s platbou jednotlivých faktur hradí Partner.

Platba v hotovosti

Zboží je možné vydat zákazníkovi oproti platbě v hotovosti. Výše hotovosti, kterou je DNS oprávněna přijmout v hotovosti je omezena dle příslušných právních předpisů.

Jiné možnosti financování

Společnost DNS nabízí zajištění dalších možností financování (prodloužená splatnost, financování v cizích měnách, leasing, postoupení pohledávky aj). Informujte se prosím u příslušného produktového manažera.

Objednávky

Vaši objednávku nám můžete zaslat poštou, faxem nebo e-mailem. Přijetí objednávky Vám bude potvrzeno do 48 hodin. Abychom zamezili zbytečným chybám v objednávce, a tím zpoždění či dokonce chybám v dodávce, doporučujeme konzultovat objednávku s příslušným pracovníkem předprodejní podpory, nebo si přímo vyžádat zhotovení aktuální nabídky.

Vaše objednávka by měla obsahovat:

 • název a fakturační adresa Vaší společnosti, 
 • IČO a DIČ Vaší společnosti,
 • kontaktní údaje objednávajícího,
 • datum objednávky,
 • číslo objednávky dle Vaší interní evidence,
 • kód, popis a množství požadovaného produktu,
 • jednotkovou kupní cenu požadovaného produktu a to bez daně z přidané hodnoty,
 • požadovaný termín dodávky,
 • požadované místo dodávky (je-li jiné než sídlo Vaší firmy),
 • způsob dodání,
 • identifikaci koncového zákazníka.

Všechny Vaše objednávky přijímá pracovník logistického oddělení, který sleduje a kontroluje průběh celé objednávky a následné dodávky a poskytuje informace zákazníkovi.

Dodávky

Zboží je možno odebírat ve skladu DNS v Ostravě nebo DNS zajistí dopravu produktů Partnerovi na svoje náklady. Datum a způsob dodání bude před dodávkou s Partnerem konzultován. V případě nestandardních dodacích požadavků (dodávky do zahraničí, náklady související s celnicí, speciální manipulace apod.) hradí Partner takto vzniklé náklady v plné výši.

Současně se zbožím obdržíte dodací list. Daňový doklad (faktura) vám bude zaslán poštou doporučeně (pokud si zboží nevyzvedáváte osobně).

Vlastnické právo ke zboží je na Partnera převedeno teprve uhrazením kupní ceny.

Záruční podmínky

Na jednotlivé produkty se vztahuje záruční doba, jejíž délka je vždy uvedena u každého produktu na dodacím listě, pokud je záruka poskytována. Záruční doba začíná běžet od data převzetí produktu a záruční podmínky jsou pak totožné se standardními záručními podmínkami jednotlivých výrobců, pokud není písemně ujednáno jinak.

Ze záruky je vyloučeno zboží:

 • jež je poškozeno v důsledku instalace či používání v rozporu s návodem k použití, platnými technickými normami a specifikacemi nebo jež je poškozeno v důsledku propojení s jinými zařízeními, které nesplňují platné technické normy a specifikace a důsledkem používání jiného než originálního spotřebního materiálu,
 • poškozené požárem, vodou, atmosférickými výboji a přepětím v napájecí síti, komunikačních vedeních nebo elektrostatickým výbojem,
 • poškozené při transportu nebo jinak mechanicky poškozené,
 • poškozené v důsledku zanedbání preventivní péče a běžné údržby.

Způsob uplatnění reklamace

Vady dodávky je Partner povinen písemně notifikovat DNS ve lhůtě a postupem dle obchodního zákoníku, včetně uplatnění nároků z vad. Uveďte prosím vždy číslo faktury a sériové číslo výrobku, obratem Vás budeme informovat o dalším postupu.

V případě neoprávněné reklamace – není-li nalezena závada, nebo nejsou splněny podmínky pro uznání záruky je společnost DNS oprávněna vyúčtovat zákazníkovi skutečné náklady spojené s vyřízením reklamace.

Výše uvedené znění obchodních podmínek je platné od 1. 5. 2011.


Přílohy ke stažení


Další zdroje informací

DNS E-news

Aktuality

Check Point odhalil zranitelnost v platformě populárních dronů DJI

08.11.2018

Útočníci potenciálně mohli získat přístup k uživatelským účtům prostřednictvím zranitelnosti v procesu identifikace uživatele v rámci fóra DJI.

Nové modely HPE serverů desáté generace

08.11.2018

HPE tento měsíc uvedlo na trh dva nové modely desáté generace serverové řady ProLiant.